Algemene voorwaarden bij aankoop

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Atelier57 partij is. De wederpartij wordt in de navolgende tekst aangeduid als -koper-.

1. Gang van zaken bij veiling
Beoordeling, omschrijving en informatie worden door Atelier57 naar beste weten verstrekt. Bij verkoop via veiling kan men alleen via de officiële website van Atelier57 bieden. Elk uitgebracht bod, via website of op andere wijze, is definitief en onomkeerbaar. Een kavel waar meerdere biedingen op zijn uitgebracht wordt toegewezen aan de hoogste bieder. Indien men overboden wordt door een bod dat door Atelier57 ongeldig wordt geacht, zal dit bod verwijderd worden. Het eerder gedane bod geldt dan weer als hoogste en bindend bod. Indien, in de laatste 10 minuten, voorafgaand aan de vermelde sluitingstijd van de veiling van een kavel, nog een bod wordt uitgebracht, dan wordt de veiling van betreffende kavel met 10 minuten verlengd. Dit herhaalt zich, totdat er geen bod meer wordt uitgebracht, waarna de veiling definitief sluit en de kavel aan de hoogste bieder wordt toegewezen. Een koopovereenkomst komt daadwerkelijk tot stand, op het moment dat bevestiging van toewijzing, via e-mail, door koper is ontvangen. Indien een kavel, door welke oorzaak dan ook, onjuist is toegewezen, behoudt Atelier57 zich het recht voor om deze toewijzing ongedaan te maken en de daaruit voortgevloeide koopovereenkomst te ontbinden zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van eventuele kosten en/of schade voor betrokkene.

2. Provisie
Bij aankoop van goederen via veiling is koper 20% provisie (opgeld) over de hamerprijs (de hoogte van het toegewezen bod) aan Atelier57 verschuldigd.

3. Afhalen of verzending van goederen
Goederen dienen binnen 1 week na afloop van de veiling te worden afgehaald. Indien, door welke reden ook, goederen niet tijdig worden afgehaald heeft Atelier57 het recht bewaargeld aan koper te berekenen van € 2 per kavel per dag en/of betreffende koopovereenkomst te ontbinden. Alle hieruit voortvloeiende kosten, gevolg- en/of indirecte schade zijn voor rekening van koper. Deze clausule is niet van toepassing indien met koper, vooraf, een andere afspraak over tijdstip van afhalen is overeengekomen. Verzending van goederen is ook mogelijk indien de aard van de goederen dit toelaat. Dit is ter beoordeling aan Atelier57. Bij verzending worden verpakkingskosten en porto in rekening gebracht bij de koper.

4. Betaling
Bij verzending: binnen 3 dagen, nadat het bericht van toewijzing door koper is ontvangen. Bij afhalen: contant of via overboeking op bankrekening, voorafgaand aan de aflevering, tenzij anders overeengekomen. Omdat Atelier57 de margeregeling toepast, is het niet mogelijk de omzetbelasting die in het bedrag is opgenomen te verrekenen.

5. Terugnameverplichting
Atelier57 verplicht zich na veiling of verkoop, tot maximaal 21 dagen na factuurdatum, gekochte goederen tegen het in rekening gebrachte bedrag, terug te nemen, indien koper aannemelijk kan maken dat deze goederen ernstige verborgen gebreken vertonen of de verstrekte informatie/omschrijving tijdens aankoop dusdanig onjuist was dat deze een belangrijke negatieve invloed op de beslissing van aankoop en/of de hoogte van de aanschafprijs zou hebben gehad. Dit onder voorwaarde dat geleverde goederen in dezelfde staat zijn als waarin zij zich bevonden tijdens aflevering.

6. Volgrecht
Koper wordt geacht bekend te zijn met de regels van het volgrecht. Deze regeling geldt voor verkoop waarbij kunsthandelaren, galeries en veilinghuizen zijn betrokken als koper, verkoper of tussenhandelaar. Het volgrecht is van toepassing indien de kunstenaar van betreffend werk, woonachtig is in de EU en de hamerprijs, inclusief opgeld, gelijk of groter is dan € 3.000. Het volgrecht bedraagt 4% van de verkoopprijs tot € 50.000. Bij hogere verkoopprijzen gelden lagere percentages. Dit bedrag komt geheel toe aan betreffende kunstenaar.