Algemene voorwaarden bij inbreng

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Atelier57 partij is. De wederpartij wordt in de navolgende tekst aangeduid als ‘verkoper’.

1. De opdracht
Verkoper geeft aan Atelier57 opdracht de door hem ingebrachte roerende goederen (hierna te noemen ‘goederen’) via veiling en/of – zoals overeengekomen – op andere wijze, te verkopen. Verkoper kan in overleg met Atelier57 een verkooplimiet (minimumverkoopprijs) afspreken.

2. Aangaande de verkoper
Verkoper garandeert dat hij als eigenaar of gemachtigde, gerechtigd is de goederen in te brengen en vrijwaart Atelier57 voor alle aanspraken van derden. Bij het verschaffen van onjuiste of misleidende informatie betreffende de ingebrachte goederen, is verkoper aansprakelijk voor alle daaruit volgende schade. Goederen die niet zijn verkocht kunnen vanaf de tweede week na de veiling door verkoper zonder kosten worden teruggenomen of in overleg met Atelier57 bij een volgende veiling en/of op ander wijze, opnieuw ter verkoop worden aangeboden.

3. Aangaande Atelier57
Atelier57 heeft tegenover verkoper de verplichting om de door hem ingebrachte goederen met zorg te behandelen, in bewaring te houden en ten toon te stellen, zodat deze goederen in gelijke staat blijven als waarin zij zich bevonden tijdens inbreng van de goederen. Bij eventuele schade en/of diefstal van de ingebrachte goederen is Atelier57 echter niet aansprakelijk (hiervoor dient verkoper zelf een verzekering af te sluiten.)

4. Rechten van Atelier57
Verkoper geeft Atelier57 het recht de ingebrachte goederen te fotograferen en/of te filmen en op alle mogelijke wijze, af te beelden en/of te tonen. Atelier57 is gerechtigd om zonder opgaaf van reden een door haar aangekondigde veiling naar een andere datum te verplaatsen of te annuleren.

5. Provisie
Bij verkoop van goederen via veiling is verkoper 15% van de opbrengst aan Atelier57 verschuldigd. Indien verkoper werken van grotere waarde inbrengt kan een lager percentage aangeboden worden. Bij verkoop van goederen op andere wijze wordt de hoogte van de provisie in overleg bepaald.

6. Betaling
Betaling van de opbrengst – minus provisie en eventueel van te voren overeengekomen kosten – aan verkoper geschiedt doorgaans binnen 30 dagen na verkoop. Deze termijn vloeit voort uit de verkoopvoorwaarden die Atelier57 verplichten na verkoop, tot maximaal 21 dagen na factuurdatum, gekochte goederen tegen het in rekening gebrachte bedrag terug te nemen, indien koper aannemelijk kan maken dat deze goederen ernstige verborgen gebreken vertonen of de verstrekte informatie/omschrijving tijdens aankoop dusdanig onjuist was dat deze een belangrijke negatieve invloed op de beslissing van aankoop en/of de hoogte van de aanschafprijs zou hebben gehad. Dit onder voorwaarde dat geleverde goederen in dezelfde staat zijn als waarin zij zich bevonden tijdens aflevering. Bij verkoop is Atelier57 alleen dan de opbrengst, minus provisie en de eventueel overeengekomen kosten, aan verkoper verschuldigd, indien Atelier57 die opbrengst van de koper heeft ontvangen.